ปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การหาค่าดรรชนีมวลกาย  หลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกีฬาไทย/ กีฬาสากล  มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา  เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและการเล่นกีฬา  เลือกและปฏิบัติการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม  มีความสุขภายใต้หลักความพอเพียง  พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  การโต้ตอบสื่อสารเกี่ยวกับงานอาชีพ  การถ่ายโอนความหมายศัพท์เทคนิค  การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การสาธิตและการนำเสนอ  การสรุปความเนื้อเรื่องด้านช่างอุตสาหกรรม  การอ่านกฎ ระเบียบ  ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในงานช่างอุตสาหกรรม  การเขียนบันทึกย่อ  รายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและการแก้ปัญหา  การเขียนนำเสนองานด้านช่างอุตสาหกรรม    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา